Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
BLOCS-NOTES : Novembre 2007 (3)

BLOCS-NOTES : Novembre 2007 (3)

27/11 * Firefox 2.0.0.10 corrige plusieurs failles de sécurité - PC INpact (source www.pcinpact.com/. ) Note créée le 28 novembre 2007 Une nouvelle version de Firefox est parue pour corriger certains problèmes de sécurité. Estampillée 2.0.0.10, la mise...

Lire la suite

THI HOA HUONG LONG : Em o lai.

EM ÔÛ LAÏI Hoûi baïn loøng coøn say giaác hoân meâ Sôùm thöùc tænh cho tình veïn troïn beà Ñôøi laø aûo moäng .. nay giôø Chuùa goïi Coõi thieâng xin heïn mai kia caän keà. Saàu laéng ñoïng… aâu lo ñaâu keå xieát Khoå ñau naøo ví ñöôïc caûnh hoâm nay...

Lire la suite

LY THAI BACH : Hiêp khach hành.

LY THAI BACH : Hiêp khach hành.

Bài Hiệp Khách Hành dưới đây Lý Bạch lấy ý từ câu chuyện Tín Lăng Quân Vô Kỵ nước Ngụy. Tín Lăng Quân là con trai út của Ngụy Chiêu Vương, do đối đãi ân tình với người gác cổng thành Đại Lương tên Hầu Doanh và anh hàng thịt Chu Hợi mà về sau hai người...

Lire la suite

1 2 3 > >>